top of page

DUINKER AUTOMATISERING BV

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Man Hands On Keyboard

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel in Alkmaar onder nummer 37129300

 

1. ALGEMEEN

1. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit huidige en toekomstig te sluiten overeenkomsten en op door Duinker Automatisering gedane aanbiedingen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

 

3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In geval van strijd zullen de voorwaarden van Duinker Automatisering te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

 

4. Namens Duinker Automatisering zijn bevoegd overeenkomsten te sluiten zij, die als zodanig genoemd zijn bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland te Alkmaar en zij die door zodanig bevoegd verklaarden schriftelijk gemachtigd zijn. Deze machtiging geldt slechts voor de daarin te vermelden overeenkomst.

 

 

2. AANBIEDINGEN

1. Een schriftelijke aanbieding van Duinker Automatisering staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open.

 

2. Een aanbieding die niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard of geen termijn voor aanvaarding vermeldt, geldt als vrijblijvend. Dit houdt o.a. in dat een koopovereenkomst slechts dan tot stand komt indien een op grond van de aanbieding gedane bestelling door Duinker Automatisering schriftelijk wordt geaccepteerd dan wel gevolgd wordt door aflevering en facturering der betrokken producten.

 

3. Mondelinge aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend.

 

4. De wederpartij is niet gerechtigd derden van de hem verstrekte gegevens kennis te doen nemen.

 

 

3. OVEREENKOMSTEN

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven indien dit niet binnen 8 dagen na dagtekening schriftelijk wordt weergesproken en is alleen dan voor ons bindend indien deze getekend is door één tot het aangaan van de overeenkomst bevoegd persoon (zie art. 1.4).

 

2. Mondelinge toezeggingen en afspraken verbinden Duinker Automatisering slechts nadat en voorzover deze toezeggingen en afspraken uitdrukkelijk schriftelijk door Duinker Automatisering zijn bevestigd.

 

3. Elke overeenkomst, zoals volgens voorgaande leden tot stand gekomen, wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 

4. Wij zijn bevoegd, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 

5. Indien de wederpartij een opdracht telefonisch of mondeling verstrekt en deze mondelinge of telefonische opdracht daarna schriftelijk bevestigd, dient in deze schriftelijke opdrachtsbevestiging duidelijk te worden vermeld dat de order reeds telefonisch of mondeling werd geplaatst, bij gebreke waarvan de tengevolge daarvan eventueel gedane dubbele aflevering uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij zal zijn.

 

6. Indien Duinker Automatisering met de wederpartij een overeenkomst sluit, die voorziet in het door Duinker Automatisering periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke van zodanige periode, voor een jaar.

 

7. De rechten uit of krachtens de overeenkomst/het contract noch het contract kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van Duinker Automatisering.

 

 

4. PRIJS

1. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar en schriftelijk blijkt.

 

2. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het moment geldende prijzen.

 

4. Mochten zij nadien, vóór de uiteindelijke levering, prijsverhogingen voordoen, bijv. ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijziging valutakoersen etc., dan behoudt Duinker Automatisering zich het recht voor om dit prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen.

 

5. De wederpartij heeft echter het recht om, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de prijsverhoging de gesloten overeenkomst te annuleren en/of de verstrekte opdracht terug te nemen.

 

6. De annulering of het terugnemen van de opdracht dient per aangetekend schrijven plaats te vinden. Bij annulering of terugnemen van de opdracht is de wederpartij verplicht het reeds door Duinker Automatisering gepresteerde conform de overeengekomen prijs naar rato te vergoeden.

 

7. Voor orders waarvan de totale netto waarde niet hoger ligt dan € 230,- kunnen de kosten van verpakking, verzending en administratie in rekening worden gebracht.

 

8. Extra kosten, veroorzaakt door het werken buiten normale werkuren op verzoek van de opdrachtgever, zullen in rekening worden gebracht volgens de volgende opslagtarieven:

 

50% van het bruto uurloon voor overuren op werkdagen;

100% van het bruto uurloon voor overuren op zaterdagen, zondagen.

150% van het bruto uurloon voor overuren op feestdagen.

 

 

5. LEVERING/VERZENDING

1. Tenzij anders overeengekomen zijn de door Duinker Automatisering opgegeven levertijden niet bindend.

 

2. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch overschrijding daarvan, tenzij moedwillig, geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van opdracht of weigering van goederen bij levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3. Levering geschiedt franco aan het door opdrachtgever opgegeven adres in Nederland.

 

4. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten. Indien wij voor dit binnenlands transport van de transportmiddelen van derden gebruik maken geldt als levering de afgifte der goederen aan de vervoerder of expediteur.

 

5. Verzending geschiedt voor risico van de wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

6. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleurenfinisch, maat, afwerking e.d. geven de wederpartij nimmer het recht enige levering te weigeren.

 

7. Indien de wederpartij nalatig is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de aflevering der producten dient mede te werken, zijn de producten voor risico van de wederpartij vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed staan.

 

 

6. BETALING

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

2. Eventuele reclames of overschrijding van leveringstermijnen geven aan wederpartij niet het recht betaling op te schorten.

 

3. Betaling geschiedt zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Duinker Automatisering is toegestaan.

 

4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van onze oudste openstaande vorderingen jegens de wederpartij, inclusief de eventuele rente en de door ons gemaakte (invorderings)kosten.

 

5. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe naar het oordeel van Duinker Automatisering aanleiding geeft, mag Duinker Automatisering van wederpartij verlangen, dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan de verdere uitvoering van de aan Duinker Automatisering opgedragen werkzaamheden en leveringen mogen worden opgeschort, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de toekomstige termijnen te voldoen.

 

6. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente en de incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verschuldigd.

 

7. Buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 10% van de verkoopsom te bedragen.

 

8. Bovendien zal iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 70,-.

 

9. Indien levering in gedeelten op verschillende data overeengekomen is, is Duinker Automatisering gerechtigd haar toekomstige leverings/onderhoudsplicht op te schorten, voor zolang als de wederpartij in gebreke blijft de vervallen termijnen te betalen.

 

10. De niet-betaling van een enkele factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mede van alle nog niet vervallen facturen. Voor deze facturen zal de vervaldatum die zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur.

 

11. Betaling dient te geschieden ten kantore van Duinker Automatisering of op de door Duinker Automatisering aan te wijzen bank- of girorekening.

 

12. Duinker Automatisering is bevoegd te bepalen op welke verbintenis van de opdrachtgever jegens Duinker Automatisering een betaling dient te worden toegerekend.

 

 

7. EIGENDOM

1. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over bij algehele voldoening van vordering van Duinker Automatisering op de opdrachtgever, betreffende de tegenprestatie voor de door Duinker Automatisering aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

 

2. Duinker Automatisering behoudt zich alle industriële, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte en/of ontwikkelde materialen, uitvindingen, tekeningen, modellen, geschriften, software, ander auteursrechtelijke werken en alle informatie voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Duinker Automatisering is gerechtigd om, indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de wederpartij aanwezige goederen terug te nemen. Bij terugneming wordt (een deel van) de marktwaarde vergoed, indien en voorzover de terug te nemen goederen al zijn betaald, onder aftrek van gemaakt kosten van terugneming.

 

4. Wederpartij is niet gerechtigd tot het verhuren van software, noch deze in bruikleen af te staan noch te kopiëren, te veranderen of te reproduceren. Wederpartij zal eenzelfde verbod aan tussenpersonen en afnemers opleggen. Van dit beding kan alleen door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

 

8. RECLAMES

1. Eventuele klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 10 dagen na levering van de goederen schriftelijk ter kennis van Duinker Automatisering zijn gebracht. Niet nakomen van deze termijn doet het reclamerecht vervallen. In dat geval gelden uitsluitend de in art. 10 genoemde garantievoorwaarden.

 

2. Retournering van goederen, zowel in geval van een reclame als van een beroep op de garantiebepalingen, is slechts toegestaan nadat de wederpartij (telefonisch) bij Duinker Automatisering een retourneringsnummer heeft aangevraagd en gekregen en onder vermelding van dit nummer duidelijk zichtbaar op de buitenkant van de verpakking.

 

3. Retourzendingen dienen te zijn verpakt in de originele verpakking en geschieden voor rekening en risico van de wederpartij.

 

4. Een reclame schort de verplichting tot betaling van verschuldigde gelden niet op.

 

 

9. GARANTIE

1. De garantieverplichtingen in dit artikel gelden slechts indien zij expliciet schriftelijk en voor een bepaalde termijn zijn overeengekomen.

 

2. Garantie voor geleverde producten wordt slechts gegeven indien en voor zover die door de fabrikant/leverancier van die producten wordt verstrekt.

 

3. Duinker Automatisering garandeert de werking van de door haar geleverde software volgens de door haar schriftelijk gegeven specificaties. Indien Duinker Automatisering is overeengekomen om diensten voor de opdrachtgever te verrichten c.q. adviezen te geven, garandeert Duinker Automatisering dat zij de opdracht met zorg zal verrichten. Slechts indien met Duinker Automatisering specifieke doelen schriftelijk zijn overeengekomen, garandeert Duinker Automatisering dat deze doelen zullen worden bereikt.

 

4. De garantie bestaat uit de gehoudenheid van Duinker Automatisering tot het herstellen van fouten en gebreken aan de programmatuur c.q. het opnieuw verrichten van de dienst c.q. het alsnog bereiken van het gestelde doel, danwel het terugbetalen van reeds voor het niet correct geleverde/uitgevoerde deel van de prestatie ontvangen bedragen, zulks naar keuze van Duinker Automatisering.

 

5. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet voor gebreken in onze prestaties:

die naar ons oordeel (mede) optreden als gevolg van gebruik van niet door ons geleverde of goedgekeurde materialen (hard- en software);

veroorzaakt door materialen, incl. hard- en software, die door de wederpartij of door derden zijn gerepareerd, gedemonteerd of anderszins behandelingen hebben ondergaan waardoor het risico van het optreden van gebreken is vergroot, tenzij de wederpartij bewijst dat de gebreken hierdoor niet zijn ontstaan;

die ontstaan door het niet zo snel mogelijk ter kennis brengen aan Duinker Automatisering van fouten en/of storingen in de door ons geleverde hard- en software;

veroorzaakt door ondeskundig of verkeerd gebruik, brand, diefstal, waterschade of andere calamiteiten, nalatigheid, onachtzaamheid of opzet. Hieronder wordt begrepen het niet laten voldoen van de ruimten waarin de door ons geleverde hard- en software wordt gebruikt en/of bewaard aan de door Duinker Automatisering gestelde omgevingseisen.

6. Duinker Automatisering is gerechtigd de eventuele garantieverplichtingen op te schorten indien wederpartij met betaling van enige openstaande schuld in gebreke blijft.

 

7. Op de uit dit artikel voortvloeiende garantieverplichtingen kan niet rechtstreeks door afnemers van de wederpartij een beroep worden gedaan.

 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

1. Duinker Automatisering is, behoudens het in art. 9 over de garantie bepaalde, niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van gebreken in haar producten, overschrijden van leveringstermijnen of uit welken hoofde ook.

 

2. Duinker Automatisering is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestandengegevens en andere informatiedragers van de wederpartij, daar deze immer geacht worden kopieën te zijn van de in het bezit van wederpartij zijnde originelen.

 

3. De aansprakelijkheid met betrekking tot een overeenkomst kan niet verder gaan dan een schadevergoeding van ten hoogste het netto factuurbedrag/de overeengekomen prijs van te leveren goederen/uit te voeren werkzaamheden.

 

4. De in de voorgaande leden vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden, indien en voor zover onze assuradeuren geen dekking verlenen ter zake van schaden, toegebracht aan de wederpartij en/of derden.

 

 

11. OVERMACHT

1. Alle omstandigheden buiten onze wil, welke van dien aard zijn dat levering of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht. Hiertoe worden o.a. gerekend bijzondere weeromstandigheden, staking bij ons of bij onze leveranciers, bovenmatig ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, transportbelemmeringen, buitensporige valutaschommelingen, oorlog, andere calamiteiten en alle andere omstandigheden die naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren.

 

2. In geval van overmacht wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur der overmachtsituatie.

 

3. Indien de overmachtsituatie zes maanden heeft geduurd of indien vast staat dat de overmachtsituatie langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat dit mogelijk is zolang de verbintenis waarvan de nakoming werd verhinderd niet alsnog is nagekomen. De wederpartij dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht (het gedeelte van) de verschuldigde bedragen over de periode vóór de overmachtsituatie alsnog te voldoen.

 

4. Duinker Automatisering is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door een overmachtsituatie.

 

 

12. ONTBINDING

1. Elk der partijen is, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst te ontbinden in geval van:

aanvraag of verlening van surséance van betaling of faillissement;

liquidatie van zaken;

boedelscheiding;

overlijden;

ontbinding van de vennootschap;

staken van het bedrijf of overdracht van het bedrijf naar een vennootschap;

onder curatelestelling, of

het anderszins verliezen van het beheer over het vermogen van/door de wederpartij.

2. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen vóór het tijdstip van beëindiging, blijven in stand.

 

 

13. WEDERVERKOOP

1. Door ons in het verkeer gebrachte producten mogen slechts met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, op nader te stellen voorwaarden, onder merken waarop wij rechthebbende zijn en/of onder vermelding van onze handelsnaam, worden aangeboden of verhandeld.

 

2. Producten door ons onder onze merken en tekens in het verkeer gebracht, mogen uitsluitend in originele staat in de verzegelde verpakking worden verhandeld.

 

3. Art. 7.4 (verbod tot kopiëren etc.) is ook op de wederverkopers van toepassing.

 

 

14. GEBRUIKSRECHTEN OP SOFTWARE

1. Indien wij aan een wederpartij een recht tot gebruik van software hebben verleend, houdt dit gebruiksrecht in, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dat de wederpartij het product uitsluitend ten eigen behoeve binnen zijn bedrijf mag gebruiken. Door het openen van de verzegelde verpakking wordt de wederpartij aan de eventueeldaarbij ingesloten licentieovereenkomst gebonden.

 

2. De wederpartij zal uitsluitend voor eigen gebruik daarvan één (back-up)kopie mogen maken en moet daarvoor zorg dragen dat deze kopie duidelijk aangeeft dat wij dan wel onze licentiegever rechthebbende zijn resp. is op de (intellectuele eigendoms)rechten op die software. Het is de wederpartij niet toegestaan het gebruik daarvan aan derden over te dragen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

 

3. Bij beëindiging van een door ons aan de wederpartij verleend gebruiksrecht op software is de wederpartij verplicht het gebruik daarvan onverwijld te staken en gestaakt te houden en het medium waarin de software is belichaamd, op ons verzoek in aanwezigheid van één onzer medewerkers, te vernietigen of aan ons terug te geven. De wederpartij dient ons volledig in staat te stellen te verifiëren dat hij het gebruik onverwijld heeft gestaakt en gestaakt houdt.

 

 

15. GESCHILLEN

1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing; het recht van het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

 

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar.

bottom of page